fbpx

Dorota Łodziak

1

oKRĘG
Wilda, Łazarz, Jeżyce

5

Miejsce na liście

Mam 36 lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Praca socjalna i Resocjalizacja na Politechnice na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W swojej pracy zawodowej podjęłam się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (bezdomni, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, byli więźniowie). Byłam zaangażowana w działania zmierzające do wypracowania systemu mieszkalnictwa wspieranego, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla rodzin niesamodzielnych. Prowadziłam hostel dla bezdomnych rodzin, koordynowałam mieszkania treningowe dla osób wychodzących z bezdomności. Obecnie zaś na co dzień sprawuję opiekę nad dwiema osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, padaczką lekooporną. Walczę by ich potrzeby, a także osób podobnie funkcjonujących nie były spychane na margines w polityce społecznej Miasta Poznań. Świadczę także nieformalne poradnictwo dla rodziców i opiekunów osób zależnych/niesamodzielnych, starając się oddolnie wesprzeć je w walce z biurokracją i systemem, który blokuje korzystanie z wielu form wsparcia.

CO CHCĘ ZROBIĆ?

DLA POZNANIA

 • Nowoczesny transport publiczny w Poznaniu, bezpieczne poruszanie się po mieście
  Wiele taborów wymaga wymiany, podobnie dzieje się z trakcjami, modernizacją przystanków tramwajowych/autobusowych, które nie są przystosowane do dużej ilości oczekujących pasażerów, osób mniej sprawnych. Wiąże się to także z remontami chodników, nawierzchni, likwidacją barier architektonicznych zarówno w dostępie do instytucji użyteczności publicznej jak i możliwości bezproblemowego,a przede wszystkim bezpiecznego poruszania się po chodnikach i ulicach
 • Uruchomienie szerokiego wachlarza wsparcia dla rodzin osób starszych czy z niepełnosprawnością w formie usług wytchnieniowych.
  Pomoc w formie usług specjalistycznych czy opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego jest wciąż nie wystarczająca, poza tym sprawia, że osoba chora/ z niepełnosprawnością jest często więźniem własnego domu. Brakuje w Poznaniu placówek, które otoczyły by wsparciem i opieką seniora poza miejscem jego zamieszkania, także w przypadku, gdy jest on mniej sprawny i nie może korzystać z dziennego domu pomocy. Podobnie dzieje się z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością po wyjściu z systemu edukacji. Konieczne jest stworzenie w Poznaniu miejsc, w których osoby te mogłyby spędzać choć kilka godzin dziennie poza domem, otrzymać pomoc terapeutyczną. Moim staraniem będzie powstanie dziennych centrów wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością, które nie mogą korzystać z innych placówek pobytu dziennego w Poznaniu lub wymagają tego wsparcia w większym zakresie godzinowym niż dotychczas mogły uzyskać.

 • Uruchomienie instytucji, która zapewniłaby całodobową opiekę dla osób niesamodzielnych w chwili, gdy dotychczasowy opiekun nie może tej opieki sprawować.

 • Powstawanie na terenie miasta rodzinnych domów opieki i domu pomocy społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie osoby takie, nie mogąc dalej zamieszkiwać z rodziną skazane są na opuszczenie swojego miasta, znajomego środowiska, utrudnione kontakty z rodziną, znajomymi, gdyż kierowane są do placówek oddalonych od Poznania o conajmniej 50km i więcej, często znajdujących się w miejscowościach z bardzo ubogą komunikacją drogową.

 • Tworzenie dzielnicowych ogrodów społecznych dla osób niezamożnych, szczególnie seniorów i rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Wielu mieszkańców nie może pozwolić sobie na posiadanie ogródka, a nawet balkonu. Przebywają one całymi dniami w domach, odizolowane od miejsc zielonych, rekreacyjnych, nie funkcjonują społecznie. Wierzę, że wysiłkiem władz miasta oraz organizacji pozarządowych da się stworzyć małe zielone azyle, przestrzenie ogrodowe w centrum miasta, w których takie osoby mogłyby cieszyć się przebywaniem w przestrzeni przyjaznej człowiekowi.

Dla Wildy

 • Poprawa warunków dla pieszych na ul. Górna Wilda – przeniesienie parkowania samochodów na jezdnię, remont chodników
 • Remont chodników, dla których gotowe są projekty przebudowy z uporządkowaniem zieleni i miejsc parkingowych (Rolna – kontynuacja, Fabryczna, Chłapowskiego, Żupańskiego, Św. Czesława, Spychalskiego)

Jeśli zależy Państwu na Poznaniu przyjaznym jego mieszkańcom oraz radnych rzetelnie pracujących dla miasta i mieszkańców, zachęcam do oddania na mnie głosu oraz na pozostałych kandydatów Społecznej Koalicji Prawo do Miasta!