Edukacja

DOBRA SZKOŁA BLISKO UCZNIA

Przyjazne miasto to dobra i bezpieczna szkoła w miejscu zamieszkania. To brak czasochłonnych dojazdów, zaoszczędzony czas i większe bezpieczeństwo. Szkoły na wysokim poziomie spowodują, że ludzie zechcą mieszkać i wychowywać swoje dzieci w Poznaniu, a nie poza nim. Ceny nieruchomości rosną najszybciej tam, gdzie są dobre szkoły. Ponadto dobra edukacja to najcenniejsze, co możemy dać dzieciom i młodzieży, dlatego na edukacji nie można oszczędzać. Wiemy, że bardzo głębokie, pozytywne zmiany w publicznych jednostkach są możliwe w obecnych warunkach, tu i teraz. Sprawdziliśmy, że są polskie samorządy, które w aktualnych realiach wdrażają z ogromnymi sukcesami innowacje w szkołach publicznych. Poprzez poprawę poznańskich szkół zapewniamy przyszłość dzieci i przyszłość Poznania. Wiemy, jak to zrobić!

  1. Dbamy o naszych nauczycieli, chcemy zadbać o pozytywną motywację do pracy z naszymi dziećmi. Zatem priorytetem dla nas jest przeznaczanie większych kwot dla nauczycieli w postaci systematycznie podnoszonych dodatków motywacyjnych. Powstaną fundusze na opłacanie zajęć dodatkowych i innych projektów prowadzonych przez nauczycieli. Będziemy wysyłać nauczycieli na wizyty studyjne do najlepszych szkół w Polsce i Europie, aby mogli podpatrywać najnowsze pomysły w metodyce nauczania. Utworzymy Radę Edukacji przy Prezydencie Miasta Poznania.
  2. Etapowo, przy pomocy chętnych nauczycieli, chcielibyśmy poprawić jakość nauczania w poznańskich szkołach i wprowadzić nauczanie projektowe. Z czasem także z wykorzystaniem najnowszych technologii, we współpracy ze światowymi gigantami technologicznymi. Zapamiętujemy 95% z tego, co aktywnie wykorzystamy w praktyce, a jedynie 10% z tego, co czytamy. Już Konfucjusz mówił: “Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
  3. Zadbamy o przestrzeń w poznańskich szkołach: konieczne są remonty, doposażenie. Wszystko z dbałością o odpowiednią jakość powietrza, temperaturę, bezpieczeństwo. Ważne są przestrzenie do wypoczynku dla uczniów i do pracy wspólnej. Ważne jest wychodzenie dzieci na dwór, aby mogły aktywnie odpocząć.
  4. Ponadto szkoły powinny stać się centrami życia społeczności lokalnych.
  5. Nasze przedszkola muszą promować zdrowie.

NASZE PROPOZYCJE:

WSPARCIE NAUCZYCIELI

WYJAZDY STUDYJNE DLA NAUCZYCIELI
W celu poznania dobrych praktyk, także za granicę, współpraca poszczególnych placówek – szkoły i przedszkola partnerskie.
COROCZNE KONFERENCJE EDUKACYJNE
Dla poznańskich nauczycieli, na które zapraszać będziemy wybitne osobowości związane z edukacją z Polski, Europy i świata. Wydarzenie to będzie miało na celu wymianę doświadczeń, poznanie dobrych wzorców oraz rozwój nauczycieli.
PROGRAM WSPARCIA AMBITNYCH NAUCZYCIELI
Którzy chcą się rozwijać i prężnie działać na rzecz swoich uczniów – w postaci wyjazdów studyjnych za granicę, dofinansowania szkoleń, przekazania funduszy do prowadzenia projektów.
PRZEDMIOTOWE GRUPY LIDERÓW EDUKACJI
Stworzymy tematyczne klastry współpracy nauczycieli (w tym dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego) w celu zbierania dobrych praktyk, wzmacniania współpracy, wzajemnego wsparcia.
BUDŻET NA PROJEKTY I ZAJĘCIA DODATKOWE
Utworzymy osobną pulę pieniędzy na zajęcia prowadzone przez nauczycieli dla uczniów, np. kółka zainteresowań, rozwój najzdolniejszych, pomoc uczniom z trudnościami, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, itp.
RADA EDUKACJI PRZY PREZYDENCIE POZNANIA
Powołamy Radę Edukacji Przy Prezydencie składającej się z nauczycieli, uczniów i rodziców, celem jak najlepszego przepływu informacji, prowadzenia debaty nt. edukacji i systemowego ulepszania edukacji w naszym mieście.
'LATARNIK' - WSPARCIE DLA KADRY I UCZNIÓW LGBT+
Zgodnie z postulatem Stowarzyszenia Miłość nie Wyklucza, proponujemy, aby w każdej poznańskiej szkole pojawił się „Latarnik” – osoba przygotowana do pomocy uczniom i uczennicom LGBT+ oraz pracy z kadrą pedagogiczną w swojej szkole.

Brak wiedzy wzmaga uprzedzenia. Uprzedzenia prowadzą do przyzwolenia na przemoc. W sytuacji przyzwolenia, ofiarą przemocy może paść każde dziecko.

Treści obecne w programie nauczania nie dostarczają młodym osobom rzetelnej, naukowej wiedzy o osobach LGBT+, a często wręcz utrwalają fałszywe, krzywdzące przekonania i usprawiedliwiają ich złe traktowanie. Bullying – zjawisko gnębienia przez rówieśników i nauczycieli – jest ignorowane, deprecjonowane i tolerowane przez źle przygotowaną kadrę nauczycielską i pedagogiczną.

Celem programu „Latarnik” byłoby doprowadzenie do tego, aby w każdej poznańskiej szkole była przynajmniej jedna osoba (nauczyciel, nauczycielka, szkolna pedagożka czy psycholog), przygotowana do zapobiegania i reagowania na przemoc wobec uczniów i uczennic LGBT+ oraz współpracy z kadrą pedagogiczną i nauczycielską (dostarczając wiedzę, interweniując w sytuacjach kryzysowych). 

Poznański samorząd wprowadził już do lokalnych szkół zajęcia antydyskryminacyjne, ale to wciąż mało. Czas zadbać o bezpieczeństwo – zwłaszcza osób potencjalnie bardziej zagrożonych. 

BARDZO DOBRA JAKOŚĆ NAUCZANIA

DBAŁOŚĆ O NAUCZYCIELI
Bardzo dobra jakość nauczania to przede wszystkim bardzo dobrzy i zmotywowani (także finansowo) nauczyciele, którzy czują, że mają wsparcie ze strony dyrekcji oraz Wydziału Oświaty. To nauczyciele, którzy mają realne możliwości wdrażania nowych metod nauczania i nowych projektów.
NOWE METODY NAUCZANIA
Wdrożymy system, który będzie umożliwiał, motywował i promował nauczanie poznańskich uczniów najlepszymi metodami nauczania. Takimi, które angażują uczniów, które powodują lepsze zapamiętywanie treści, rozwijają samodzielność w rozwiązywaniu problemów, które wymagają pracy w grupie, które uczą sensownego korzystania z technologii. To wszystko są umiejętności, które musi rozwijać szkoła XXI wieku. Wszystko to osiągnąć można na przykład dzięki nauczaniu projektowemu opartemu na najnowszych technologiach, wdrożonemu na każdym etapie nauczania. Wiemy, jak to zrobić!
ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI I AKTYWNOŚCI OD NAJMŁODSZYCH LAT
Priorytetowe potraktowanie w przedszkolach oraz szkołach podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) rozwijania umiejętności samoobsługowych oraz aktywnego poznawania świata na drodze rozbudowywania doświadczeń dziecka poprzez promowanie stosowania umożliwiających to metod (m.in. eksperymenty, metoda projektu, storyline, metoda M. Montessori, metoda Planu Daltońskiego, pedagogika Froebla)
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Nauczanie z wykorzystaniem technologii i zasobów internetowych (wifi, BYOD http://old.enauczanie.com/metodyka/byod , Web Quest (https://www.enauczanie.com/metody/wq ) wraz ze szkoleniami z technologii dla nauczycieli.
AKTYWNE BIBLIOTEKI
Biblioteki szkolne powinny animować dzieci, promować czytelnictwo, stać się ważnym punktem spotkań dla dzieci w szkole, dysponować wystarczającą ilością kadry, aby godziny otwarcia bibliotek były adekwatne do potrzeb (od pierwszej do końca ostatniej lekcji, a w wybrane dni tygodnia dłużej).
SZKOŁA WSPIERAJĄCA
  • adekwatna do uczniów liczba logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych (dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
  • pakiet działań zabezpieczających potrzeby rozwojowe i opiekuńcze dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
RADA EDUKACJI
Powołanie Rady Edukacji przy Prezydencie składającej się z nauczycieli, uczniów i rodziców, debaty nt. edukacji.
ELEMENTY EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ
Oddanie inicjatywy w wybranych obszarach w ręce dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

DOBRA PRZESTRZEŃ W SZKOLE

UCZEŃ BEZ TORNISTRA Z KSIĄŻKAMI W KLASACH 1-3
Zapewnienie miejsca i pozostawienie wszystkich podręczników i ćwiczeń w sali lekcyjnej, brak zadań domowych z ćwiczeń. Wprowadzenie szkicownika/notatnika jako jedynego brulionu do pracy własnej w domu.
ZMIANA PRZESTRZENI KORYTARZY W MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA UCZNIÓW
Wprowadzenie miękkich bezpiecznych posadzek do siedzenia, ćwiczeń, aktywności ruchowej. Sukcesywna wymiana oraz doposażenie szafek dla uczniów.
ADAPTACJA PRZESTRZENI PRZY BIBLIOTEKACH
Kąciki zainteresowań, miejsca pracy w grupach, miejsca ciszy i odpoczynku, umożliwiające uczniom klas starszych na pracę w skupieniu, zjedzenie drugiego śniadania, skorzystania z internetu, czy telefonu w wyznaczonym miejscu.
WODA DO PICIA NA KAŻDYM KORYTARZU SZKOLNYM
Dystrybutory z miejskiej sieci wodociągowej.
ZAPEWNIENIE DOBREJ, KONTROLOWANEJ JAKOŚCI POWIETRZA
Duże stężenie dwutlenku węgla i wilgoci co przyczynia się w znaczącym stopniu do obniżenia poziomu skupienia i wyników edukacyjnych, powoduje też choroby cywilizacyjne takie jak np. alergie. Korzyścią będzie także obniżenie zapotrzebowania na ciepło.
KONTROLA JAKOŚCI OŚWIETLENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Wymiana starych źródeł światła, opartych na świetlówkach z domieszką rtęci na współczesne oświetlenie LED. Montaż rolet odbijających promieniowanie cieplne w każdej klasie, umożliwiających skuteczne korzystanie z urządzeń multimedialnych oraz obniżające temperaturę w okresie wiosennym i letnim – miesięcy w szkołach z kluczowymi egzaminami i przygotowaniami do zakończenia roku.
OBNIŻENIE POZIOMU HAŁASU
Wprowadzenie adaptacji akustycznych w salach i przestrzeniach wspólnych. Poprawi to komfort i obniży wysiłek związany z emisją głosu wśród nauczycieli co jest główną przyczyną chorób zawodowych. Zmniejszenie poziomu hałasu zmniejszy także konieczność przekrzykiwania się uczniów.

SZKOŁA CENTRUM ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

OTWARCIE POTENCJAŁU SZKOŁY DLA INICJATYW KULTURALNYCH I SPORTU
Zapewnienie obsługi techniczno- sprzątającej popołudniami i w weekendy oraz możliwości udostępniania płatnego (dla inicjatyw komercyjnych) oraz bezpłatnego dla rodziców i mieszkańców.
GRANTY DLA RAD RODZICÓW ORAZ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
Umożliwienie ubiegania się o środki grantowe wydziałów miasta bezpośrednio przez rady rodziców i samorządy uczniowskie.
FUNDACJE I STOWARZYSZENIA PRZYSZKOLNE
Upowszechnianie działalności fundacji i stowarzyszeń przyszkolnych – na podstawie doświadczeń działalności szkół muzycznych i artystycznych – program koncertów i wystaw uczniów w placówkach oświatowych.
WDROŻENIE DOBRYCH PRAKTYK
Wdrożenie dobrych praktyk wypracowanych w ramach poznańskiego pilotażowego programu http://szkolawspolpracy.pl/

SZKOŁA BLISKO UCZNIA

BUDOWA NOWYCH PLACÓWEK
Na terenach, gdzie planowana jest budowa nowych osiedli mieszkaniowych (np. Naramowice, Strzeszyn).
USZCZELNIANIE OKRĘGÓW SZKOLNYCH
Poprzez przedstawienie dowodu zamieszkania w okręgu weryfikowanego wyrywkowo przez Wydział Oświaty. Wydział Oświaty musi zacząć zliczać i prognozować liczbę dzieci w okręgach wykorzystując do tego dane meldunkowe, dane o pozwoleniach na budowę itp. Obecnie planowanie oparte na danych nie istnieje, stąd niektóre szkoły są przeładowane, a inne – pustoszeją.

ZDROWE PRZEDSZKOLE

PROGRAM WYRÓŻNIEŃ DLA PRZEDSZKOLI
Dla tych, które szczególnie dbają o zdrowie najmłodszych dzieci, poprzez stosowanie zdrowej diety, dbałość o ich zdrowie psychiczne itp.
WYRYWKOWA KONTROLA JAKOŚCI POSIŁKÓW
Kontrola przez niezależne zespoły dietetyków, możliwość wypowiedzenia umowy z miesięcznym wyprzedzeniem, przy stwierdzeniu dwukrotnego braku utrzymania standardów żywieniowych.
UJEDNOLICENIE STAWKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Taka sama stawka na terenie całego Poznania, podwyższenie do standardu zapewniającego zdrowy posiłek, niezależnie od zasobności portfela mieszkańców.
OBOWIĄZKOWE DOPASOWANIE DIETY DO WYMOGÓW ALERGICZNYCH
Przy identycznej stawce żywnościowej.