Zielone miasto

ZDROWE MIASTO TO ZIELONE MIASTO

Miejska zieleń, to nasze płuca, źródło czystszego powietrza, łagodniejszego klimatu i ciszy. Chcemy jej bezwarunkowej ochrony oraz systematycznego rozwoju.

STRATEGIA ROZWOJÓW TERENÓW ZIELENI
Chcemy, aby Poznań, przy współpracy ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, przyjął jasną i systemową strategię rozwoju terenów zieleni oraz objął je ochroną prawną jako wspólne dobro wszystkich mieszkańców. Bazą dla przygotowania strategii będzie m.in. inwentaryzacja i waloryzacja drzewostanu oraz stworzenie mapy problemów, dobrych praktyk wraz z pełną informacja udostępniana na stronach portalu “Zielony Poznań”
NOWE PARKI/ TERENY PEŁNIĄCE FUNKCJE ŁĄCZNIKÓW
Chcemy aby nowo powstające były tworzone w oparciu o konsultacje z mieszkańcami oraz specjalistami tak aby zachować unikatowy charakter miejsca, jego potencjał przyrodniczy oraz stworzyć przyjazne miejsce dla rekreacji i integracji mieszkańców, także osób niepełnosprawnych i seniorów.
Wszystkie inwestycje lokowane na terenach zieleni lub mające wpływ na nie powinny być konsultowane z szerokim gronem mieszkańców wraz z pokazaniem ich konsekwencji także przyrodniczych.
Będziemy też dążyć do opracowania system mniejszych terenów zieleni uzupełniający system przyrodniczy i rekreacyjny w dzielnicach śródmiejskich, chararyzujacych się zwartą zabudową.
PARKI KIESZONKOWE
Będą one stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną w wysoce zurbanizowanych dzielnicach miasta. W realizację projektu powinni być włączeni mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tematem działań lokalnych i zieleni miejskiej.
Szacunkowy koszt: 1 milion złotych x 4 / Termin wprowadzenia: 2019-2023
OGRODY SPOŁECZNE I DZIAŁKOWE
Wypracowanie systemowej współpracy pomiędzy miastem a ogrodami społecznymi, wynikającej z Strategii Miasta Poznania 2020+ z uwzględnieniem różnej specyfiki ogrodów pełniących funkcje integracji społeczności lokalnej, edukacyjne, przyrodnicze, kulturalne czy zapobiegające wykluczeniom społecznym. Opracowanie we współpracy z ogrodami działkowymi i ogrodami społecznymi podręcznika dobrych praktyk, zachęcającego do działań zmierzających do zachowania bioróżnorodności, siedliska dla owadów i małych zwierząt oraz małej retencji.
1000 DRZEW I PNĄCZY DLA POZNANIA
Nawiążemy wielosektorową współpracę, której celem będzie nasadzenie nowych drzew w mieście, finansowane przez władze miejskie, podmioty prywatne, a także mieszkańców. Projekt ma za sobą nieść różnego rodzaju akcje edukacyjne, animacyjne oraz kulturalne, których celem jest ukazanie potrzeby zieleni miejskiej w mieście. Ważnym elementem projektu byłoby opracowanie programu ochrony drzew, dłuższego monitoringu stanu nowo posadzonych drzew oraz wytycznych dotyczących pielęgnacji drzewostanu, obowiązującego na terenach publicznych i społecznych (np. osiedla mieszkaniowe, wspólnoty). Efekty będą zauważalne dla wszystkich – więcej drzew to czystsze powietrze, niższe temperatury latem, łagodniejszy mikroklimat i mniej hałasu.
Szacunkowy koszt: 1 mln zł / Termin wprowadzenia: 2019-2023
DRZEWA NA PRYWATNYCH POSESJACH MIESZKALNYCH
Zaprowadzimy ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu zachowania lub wyhodowania na działce dużych drzew, w wysokości 5-10% kwoty podatku od każdego drzewa. Kryteria wielkości drzew uprawniające do ulgi będą zgodne z zapisami ustawy o ochronie przyrody (np. gatunki szlachetne o co najmniej 50 cm obwodu w pierśnicy). Kiedyś osiedla domów jednorodzinnych były terenami zieleni, z licznym drzewostanem wysokim. Obecnie całe kwartały takich osiedli, które zajmują dużą część miasta, pozbawione są drzew, zieleń przydomowa ogranicza się do trawników i żywopłotów z tui. Powodem moda i brak zrozumienia znaczenia drzew dla miasta i mieszkańców. Zmiany w przepisach (LexSzyszko) pozbawiły władze miejskie możliwości efektywnego chronienia przed wycięciem drzew na prywatnych, zamieszkałych działkach.
PORTAL “ZIELONY POZNAŃ”
Stworzymy portal informujący mieszkańców o zieleni w mieście, z informacjami na temat działań podejmowanych przez miasto, jak też oddolne inicjatywy z możliwością sprawdzenia do jakiego urzędu/ podmiotu należy zgłosić się w celu załatwienia spraw związanych np.: zgłoszeniem niszczenia drzew lub siedlisk, z założeniem sąsiedzkiego ogrodu, posadzeniem drzew itp.
NIE SOLIMY
Chcemy dążyć do całkowitego zakazu używania soli na drogach i chodnikach w okresie zimowym. Niestety szybką poprawę bezpieczeństwa i przejezdności ulic okupujemy coraz gorszym stanem drzew i krzewów przyulicznych, postępującą korozją metalowych elementów infrastruktury i naszych samochodów, degradacją nawierzchni bitumicznych oraz elementów betonowych. Sól nie paruje, spływa systemami kanalizacji do naszych jezior i rzek, powodując ich degradację. Czas z tym skończyć!

KONIEC ZE SMOGIEM W POZNANIU

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z kluczowych problemów w polskich miastach, także w Poznaniu. Co roku z powodu smogu umiera w naszym kraju dziesiątki tysięcy ludzi. Czas z tym skończyć!

KOMPLEKSOWY PROGRAM WYMIANY STAŁOPALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Stworzymy program dofinansowania od 50% kosztów dla wszystkich gospodarstw, w tym do 100% w grupie ubóstwa energetycznego, zależny od dochodów gospodarstwa domowego. W dzielnicach śródmiejskich chcemy kłaść nacisk na podłączenie do miejskiego cieplika.
Program obejmie także głęboką termomodernizację jednostek oświatowych zapewniając czyste powietrze do rozwoju i nauki Programem będą objęte w kolejności: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie.
Termin wprowadzenia: 2019 – 2023 r. / Szacunkowy koszt: 20 mln zł rocznie
SKUTECZNA KONTROLA SPALANIA
  • Program kontroli samochodowych stacji diagnostycznych na terenie woj. Wielkopolskiego. Weryfikacja kontroli spalania pod kątem przekroczenia emisji oraz kontrola obecności filtrów cząstek stałych.
  • Lokalny program kontroli składów węgla pod kątem sprzedaży zanieczyszczonego węgla.
  • Wydzielenie specjalnej jednostki Straży Miejskiej lub rozszerzenie ekopatrolu, odpowiedzialnej zimą za kontrole zanieczyszczeń za pomocą sprzętu mobilnego. Prowadzenie regularnych szkoleń dla użytkowników. 
EDUKACJA
  • Przeszkolenie strażników miejskich z technik rozpalania i kontroli. Prowadzenie regularnych szkoleń dla użytkowników.
  • Organizacja refundowanych programów szkoleniowych dla studentów i absolwentów inżynierii środowiska i kierunków związanych z certyfikacją energetyczną i auditingiem – podniesienie kwalifikacji audytorów antysmogowych.
  • Objęcie programem głębokiej termomodernizacji jednostki oświatowe w kolejności: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie. Aktualizacja projektów o kontrolę wentylacji i emisji smogu. Powiązanie z kampanią w placówkach dotyczących jakości powietrza wewnętrznego, wpływ CO2 i pyłów zawieszonych na rozwój dzieci, uczniów.
LOKALNY POZIOM ALARMU SMOGOWEGO
Chcemy ustalenia poznańskich poziomów informowania i alarmowania średniodobowego stężenia PM10 na poziomach odpowiednio 50 mg/m3 oraz 100 mg/m3. Obecne wskaźniki informowania o złej jakości powietrza są całkowicie niedostosowane do realiów. Chcemy stworzenia lokalnych norm, które będą bazą do wszczęcia alarmu smogowego.
TAK DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Na obiektach miejskich, przede wszystkim mieszczących urzędy, instytucje itp. będziemy instalowali odnawialne źródła energii (OZE), przede wszystkim panele fotowoltaiczne, które zmniejszą zapotrzebowanie na energię czerpaną z konwencjonalnych, głównie kopalnych źródeł. To na władzy publicznej spoczywa obowiązek testowania i promowania proekologicznych rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. W Poznaniu jest odwrotnie: to na prywatnych dachach coraz częściej pojawiają panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, a na obiektach użyteczności publicznej nie ma ich w ogóle. Miasto zrównoważonego rozwoju musi podejmować działania przeciw zmianom klimatu.

POKONAJMY NADMIERNY HAŁAS W MIEŚCIE

Nadmierny hałas w mieście nie musi być normalnością. Chcemy Poznania, w którym dba się o zdrowie mieszkańców, redukując ponadnormatywny hałas.

STWORZYMY AZYLE CISZY - QUIET URBAN AREAS
Stworzymy zielone azyle ciszy, publiczne miejsca pełne zieleni i ciszy. Zieleń nie tylko redukuje hałas, ale również “koi nerwy”. Jednocześnie zieleń przyciąga ptaki, uznawane przez mieszkańców za miłe źródła dźwięku. Tworzenie azyli ciszy wprost wynika z przyjętej przez UE dyrektywy END z roku 2002.
ZREALIZUJEMY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
Rada Miasta Poznania przyjęła “Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania.” Dokument ten jasno określa obowiązki, jakie miasto powinno podjąć w celu walki z nadmiernym hałasem. Niestety nadal wiele jego zapisów nie jest realizowanych. Chcemy to zmienić!

CIĄG DALSZY POWROTU NAD WARTĘ

Chcemy kontynuować, a jednocześnie przyspieszyć pozytywny proces powrotu Poznania nad Wartę. Niech tereny nadrzeczne będą miejscem odpoczynku, sportu i rekreacji. Miejscem czystym i dostępnym dla wszystkich.

BUDOWA BULWARÓW I ŚCIEŻEK EKOLOGICZNYCH
Warta potrzebuje pięknych bulwarów oraz ścieżek ekologicznych na jak najdłuższym odcinku. Będziemy kontynuować budowę Wartostrady oraz tworzyć nowe ścieżki.
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK
Doświetlenie, kosze na śmieci, ławki. Warta potrzebuje większej ilości infrastruktury, która sprawi, iż spędzanie czasu nad rzeką będzie wygodne, miłe i bez niespodzianek.
REALIZACJI STRATEGII NA RZECZ WARTY
Miasto Poznań przyjęło w roku 2012 “Strategię Rozwoju Rzeki Warty w Poznaniu 2012-2030”, która wyznacza cele rozwoju dla Warty. Chcemy, by ten dokument był kompleksowo i dynamicznie realizowany.

PRZYWRÓĆMY CZYSTOŚĆ POZNAŃSKIM ZBIORNIKOM WODNYM

Kto pamięta czasy gdy kąpiel w poznańskich jeziorach była czymś na porządku dziennym? Chcemy, by jeziora Poznania były czyste i dostępne, dla ludzi oraz zwierząt, które w nich żyją.

PROGRAM OCZYSZCZENIA POZNAŃSKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH, M.IN. JEZIOR (RUSAŁKA, STRZESZYNEK), STAWÓW I RZEK
Poznań otoczony jest licznymi zbiornikami wodnymi, które wymagają ciągłej opieki. Niestety czystość większości z nich pozostawia wiele do życzenia. Zarezerwujemy w budżecie sumę, która pozwoli na realne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia poznańskich jezior.
 ZACHOWANIE WÓD OPADOWYCH  
Przygotujemy i zrealizujemy projekty na rzecz zmniejszania spływu wód opadowych do Warty. Pakiet działań obejmuje małą retencję miejską, bodźce finansowe przeciwko rozszerzaniu powierzchni nieprzepuszczalnych (asfalt, beton…), i in. Zasoby wody w Polsce i w Wielkopolsce są skromne, więc zbieranie, magazynowanie lub odprowadzanie deszczówki do gruntu jest bardzo potrzebne. Jednocześnie zmiany klimatu trwale wywołują gwałtowne zjawiska meteorologiczne, w tym nawałnice z bardzo intensywnymi opadami deszczu, których istniejąca sieć kanalizacji burzowej nie jest w stanie przyjąć. Rozprowadzanie wód opadowych to najprostszy i najtańszy sposób na podtopienia i zalewanie ulic i budynków. 
 CZYSTE NADBRZEŻE WARTY  
  Warta jest sercem naszego miasta. Na szczęście przyciąga ona coraz więcej mieszkańców Poznania. Ważne jednak, by wraz z powrotem miasta nad rzekę, zadbać o środowisko naturalne, porządek i czystość. Wprowadzimy w tym obszarze większą ilość pojemników na śmieci, służb porządkowych, a także zorganizujemy kampanię na rzecz dbania o czystość zarówno rzeki, jak i jej nadbrzeży.